Reparacions

Una piscina pot patir avaries o desgast d'algun dels elements amb el pas del temps i el seu ús. Aquestes poden ser.

  • Fuites d'aigua, tant del got com de la instal·lació hidràulica.
  • Deteriorament dels diferents elements de la instal·lació (bomba, filtre, vàlvules, quadres elèctrics, focus, sondes…).
  • Reposició de la borada i col·locació de gresits despresos…

Contacte